Informace GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vážení,

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES vstupuje dne 26.5.2018 v účinnost tato úprava také v ČR a dotýká se i běžného života našeho klubu.

Abychom splnili všechny požadované podmínky tohoto nařízení, je nezbytné podepsat členy klubu aktualizovaný Souhlas se zpracováním osobních údajů. Bez tohoto souhlasu členů, resp. jejich zákonných zástupců, by nebylo další fungování hráčů a hráček v klubu možné. Zároveň předesíláme, že s osobními údaji našich členů bude nadále pracováno v principu stejně jako doposud a nejde tedy o žádnou zásadní změnu.

Zde je informační zpráva o zpracování osobních údajů, konkrétní souhlasy pak budou součástí každé nové přihlášky člena do oddílu.

Jsem informován/a, že v souvislosti s mým členstvím v klubu (SK)

(dále jen „Správce“),

FbC Plzeň, z. s.

je tento povinen na základě §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) zpracovávat moje

a) jméno a příjmení,

b) datum narození,

c) adresu místa pobytu,

d) u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. registrace člena do Českého florbalu, žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).

Jsem informován/a, že na základě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány Osobní údaje dle bodu 1 až 4 po dobu 3 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.

Jsem informován/a, že na základě oprávněného zájmu Správce budou Osobní údaje pro účel vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 3 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.

Beru na vědomí, že Správce předává Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

 • příslušnému sportovnímu svazu (Český florbal),
 • příslušnému Okresnímu sdružení České unie sportu, SCS ČUS
 • Výkonnému výboru České unie sportu, z.s., se sídlem Zátopkova 100/2, Břevnov (Praha 6), 169 00 Praha (dále jen „ČUS“),
 • České radě dětí a mládeže
 • České obci sokolské, T. J. Sokol Plzeň IV
 • příslušným orgánům státní správy a samosprávy,
 • a to za účelem:
 • vedení evidence členské základny ČUS na základě směrnic ČUS a s tím souvisejícími činnostmi,
 • identifikace na soutěžích,
 • žádosti o dotace na základě §6b ZOPS.

Jsem informován o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se nemohu stát členem výše zmíněného klubu.


SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uděluji tímto souhlas spolku FbC Plzeň, z. s. se sídlem Denisovo nábř. 1000/4, 301 00, Plzeň, IČ: 22897631, zapsaného ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni (dále jen „Správce“), aby ve smyslu GDPR zpracovával tyto osobní údaje:

 • fotografie,
 • videa,
 • zvukové záznamy,
 • sportovní výsledky,

Tyto údaje potřebuje Správce zpracovávat za účelem klubové prezentace, na kvalitní vizuální stránku klubu a na budování značky klubu, reporty obchodním partnerům klubu, prezentace obchodních partnerů. Tyto údaje nebudou použity k žádným jiným účelům.

Dále souhlasím, aby Správce zpracoval i mé

 • telefonní číslo,
 • e-mail,
 • rodné číslo,
 • adresu
 • ID sociálních sítí,

Tyto osobní údaje je nutné zpracovávat za účelem vedení evidence členské základny (+ případné registrace na webových stránkách www.florbal-plzen.cz a členské sekci, nutné komunikace s členy a rodiči členů a dalšími souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění, partnerům klubu za účelem dosažení jejich marketingových cílů (v tomto případě vyjma adresy a rodného čísla) apod.).

Tyto údaje budou Správcem zpracovány po celou dobu účelu zpracování (po dobu 3 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován). Po dovršení této lhůty dojde k odstranění těchto osobních údajů.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce.

Souhlasím, aby Správce předal Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

 • příslušnému sportovnímu svazu (Český florbal),
 • příslušnému Okresnímu sdružení ČUS, SCS ČUS,
 • výkonnému výboru ČUS,
 • České radě dětí a mládeže
 • České obci sokolské, T.J. Sokol Plzeň IV
 • příslušným orgánům státní správy a samosprávy
 • partnerům klubu.

Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem:

 • mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení),
 • požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),
 • na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,
 • na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,
 • na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,
 • odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,
 • podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.

Souhlas ke stažení zde.

Hlavní partneři

Plze?
Plze?ský kraj
?eský florbal

Exkluzivní florbaloví partneři

Unihoc
Zone

Partneři

NSA
M?stský obvod Plze? 1
Autoprodej Šrámek
M?stský obvod Plze? 3
Pešek technology
Účto 33
E.T.B. Solar
Městský obvod Plzeň 4
BSJ Group
Levná kanalizace
Atawa
LineaHome
SOS print
Česká obec sokolská
MCDAVID
Jump family
Nadace čez
Krašovská
MO Plzeň 2
eurosoftware
vyřešme
Autovia
WPC
DBA
PTservis

Partneři 1. ligy ČF

Exesport